Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Δελτίο Τύπου - Συνοπτικός απολογισμός Α΄ εξάμηνο 2019

Α. Προγράμματα
1. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας
Το πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αφορά ουσιαστικά μια μεθοδολογία για την ιεράρχηση και ωρίμανση έργων που πρέπει να υλοποιηθούν για τη βελτίωση της λίμνης ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Στη συζήτηση, πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα στη λίμνη και να προτείνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Στα πλαίσια αυτής της λογικής φτιάχτηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας «Σχεδιασμός προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας»μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Δημιουργήθηκε ένας πίνακας προτεινόμενων έργων ως μια πρώτη καταγραφή και βάση συζήτησης.
Επίσης οργανώθηκαν οι δύο συναντήσεις με τη ΜΟΔ και τους εμπλεκόμενους φορείς

2. ΠΕΠ- υλοποίηση της πρότασης με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας»,_προσκλήσεις ενδιαφέροντος + προκηρύξεις (μουσείο), συμβάσεις αναδόχων, προμήθεια αναλωσίμων, δειγματοληψίες, συναντήσεις, υποβολή εκτιμώμενων δαπανών 2019-20, ΤΔΥ,απαραίτητα δικαιολογητικά για εκταμίευση χρημάτων με περιφερειακό ταμείο,...

3. Υλοποίηση Προγράμματος Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης IUCN με τίτλο «Incubator for Nature Conservation - Θερμοκοιτίδα για τη διατήρηση της φύσης:
• Υποβολή για πιστοποίηση greenList
• 6.2.2019 skype green list
• 11.2.2019 αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων
• Συμμετοχή σε διεθνές σεμινάριο στο SinaldoVale, Βραζιλία

4. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης -συνεργασία με περιφέρεια και Αποκεντρωμένη για υποβολή Θεματικών Διαχειριστικών Σχεδίων

5. Υποβολή πρότασης στο «Συμμετοχικό προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών» (λήξη υποβολής 29.3.19)

6. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και μέσω του οποίου διευκολύνεται η ένταξή τους στα χρηματοδοτικά μέσα της ένωσης.

7. Μελέτη διαχείρισης καλαμώνα
• Διαδικασίες με Δήμο Ιωαννιτών (εξασφάλιση προϋπολογισμού, συνεδριάσεις επιτροπής κοινής επιτροπής,...)
• Σύνταξη και καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση τους
• Καθορισμός των όρων της διακήρυξης
• Προετοιμασία προκήρυξης

8. LEADER: προέγκριση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς των προστατευόμενων περιοχών του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ)»
• Υποέργο 1 «Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΛΠΙ»
• Υποέργο 2 «Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής ανάδειξης της βιοποικιλότητας περιοχής ευθύνης του ΦΔΛΠΙ»:

Β. Προεδρικό Διάταγμα:
• Συμμετοχή στη Συνεδρίαση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα
• Εισήγηση προσωπικού για το Π.Δ.
• Διοργάνωση ημερίδας-συζήτησης σχετικά με το υπό έγκριση Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης Παμβώτιδας παρουσία του υπουργού περιβάλλοντος κ. Φάμελλου
• Αποστολή προτάσεων ΥΠΕΝ

Γ. Monitoring - Παρακολούθηση
• Ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας
• 15 Ιανουαρίου: Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις
• 5.5.2019 ο Φ.Δ.Λ.Π.Ι. οργάνωσε, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ, επίδειξη λειτουργίας αυτόνομων σκαφών, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020, INCATCH. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων, τεχνολογιών και υπηρεσιών παρακολούθησης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Η επίδειξη στόχευε στην ενημέρωση των φορέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις αναφορικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα.
• 6.6.19: Δακτυλιώσεις πελαργών
• 20.6.19Τοποθέτηση πομπών σε τέσσερα κιρκινέζια στα πλαίσια του προγράμματος LIFEFALCON

Δ. Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση
• 4.2.2019-Εκδήλωση Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων
• 20.3.19: Συμμετοχή 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας
• 18.5.2019: Συνδιοργάνωση με το Εργαστήριο Γεωγραφικής & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνάντησης πολιτών και εκπαιδευτικής κοινότητας με θέμα τη Λίμνη Παμβώτιδα.
• 20-23.5.2019: Δράσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας
• 5.6.2019 - Εκδήλωση Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
• Ενημερώσεις σχολείων: Πραγματοποιήθηκαν 52 ενημερώσεις σε 2345 μαθητές
• Αναβάθμιση ιστοσελίδας
• Αριθμός Δ.Τ.: 13
• Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επεξεργασία και εκτύπωση απολογισμού των δύο τελευταίων 3-ετιών

Ε. Συναντήσεις - συνεδριάσεις
• 25.1.2019: Συνάντηση του προέδρου κ. Φίλιππου Α. Φίλιου με τον κ. Κορκολή-Γεν. Γραμματέα Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα στη Γλυκή

• 14.1.2019: Συνεδρίαση της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα για το Π.Δ. της λίμνης Παμβώτιδας

• 24.1.2019:Συνάντηση με πρόεδρο Δημοτικής ενότητας Περάματος

• 28.1.2019: Συνάντηση με Δήμαρχο Πωγωνίου - Καψάλη,

• 31.1.2019: Συμμετοχή στην Ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην περιφέρεια Ηπείρου-Σφαγεία

• 5.2.2019: Συνάντηση με Ιάπωνες ερευνητές

• 25.2.19: Συνάντηση για την αλιεία

• 4.4.19: Συνάντηση με εταιρία Asprofos-αγωγός αερίου

• 10.5.2019: Συμμετοχή στη σύσκεψη: Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου

• Συναντήσεις με υποψήφιους Δημάρχους


Στ. Εποπτεία Φύλαξη
• Περιπολίες φυλάκων -Αντιμετώπιση περιστατικών(ψόφια ψάρια στον πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο Ανατολής -Κατσικάς, επιχωματώσεις Ανατολή)

• Ανταπόκριση σε καταγγελίες (πτηνοτροφία στην περιοχή Μπιζάνι , ψόφια ψάρια στη Ντραμπάντοβα)

Ε. Γνωμοδοτήσεις
Αριθμός Γνωμοδοτήσεων: 55

Ζ. Διάφορα
• Πρόσληψη 6 ατόμων μέσω ΟΑΕΔ
• Εσωτερικός κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και Εσωτερικός κανονισμός διοίκησης και λειτουργιάς Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
• Έγγραφα, ερωτηματολόγια, κοινοβουλετικός έλεγχος