Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του Φ.Δ.Λ.Π., με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής»