Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας

Ηπειρος 2014 - 2020

Τίτλος Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας
Φορέας Υλοποίησης Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Προϋπολογισμός 99.93,83 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων που έχουν στόχο την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης και τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της.
Στόχοι -Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών της λίμνης
-Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών της Προστατευόμενης Περιοχής

Αποτελέσματα - Η ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων και διαδικασιών - Η εφαρμογή μέτρων που θα έχουν ως στόχο τη μείωση των ευτροφικών συνθηκών εντός της λίμνης Παμβώτιδας - Η ανάπτυξη διαχειριστικών μέτρων για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της λίμνης
- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας